English version
 
เงื่อนไขการใช้งาน
 1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
 2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
 3. ผู้ใช้ที่ใช้งานจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้แลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้โดยทันที
  และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นกรุณาใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ควรแจกจ่ายให้ผู้อื่น เพราะเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบ
  ผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
 5. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
   
 
 
ลิงค์ที่มีประโยชน์ » เกี่ยวกับเครือข่ายงานวิจัย
» คู่มือการใช้งาน VPN tunnel
» พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550
   
 
ช่วยเหลือ ฝ่ายระบบเครือข่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล์ network@cmu.ac.thโทรศัพท์ 0-5394-1778 หรือเบอร์ภายใน 1778
ดูแผนที่
 


English version

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน และเงื่อนไขข้อตกลงก่อนใช้งาน

ฝ่ายระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการทุกวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ผู้ใช้งานสามารถโทรติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่เบอร์ 053-941778 หรือมาติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามแผนที่
คลิกเพื่อดูแผนที่
ท่านได้อ่านคู่มือการใช้งานอย่างเข้าใจแล้ว 
และยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
รองรับบราวเซอร์ตระกูล Internet Explorer หรือบราวเซอร์ที่มี ActiveX เท่านั้น
การใช้ VPN tunnel จะทำให้เสมือนใช้งานอยู่ภายใต้ CMU-Net ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใดๆ จึงทำให้สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทหรือเครือข่ายภายใน CMU-Net ที่เปิดให้บริการให้เฉพาะผู้ที่ใช้งาน CMU-Net เท่านั้นได้